30 Μαρτίου 2015

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, μονιμοποιήθηκε εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν παραδοχής του αιτήματος μας περί αναγνώρισης υποκρυπτόμενης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, κηρύχθηκε άκυρη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και διατάχθηκε η άμεση επαναπρόσληψη της. Ήδη η εργαζόμενη παρέχει την εργασία της. 

16 Μαρτίου 2015

Ρύθμιση οφειλών πελάτη του γραφείου μας με συνολικές οφειλές 310.000€ από δάνεια και κάρτες και προστασία της κατοικίας και της υπόλοιπης περιουσίας του με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή 100€/μήνα συνολικά. 

02 Μαρτίου 2015

Απόφαση επί υπόθεσης που χειρίζεται το γραφείο μας με την οποία αναγνωρίζεται ως άκυρη διαταγή πληρωμής που εξέδωσε τράπεζα από σύμβαση δανείου λόγω υπολογισμού τόκων με επιτόκιο που υπερβαίνει τα όρια των εξωτραπεζικών. Η περίπτωση αυτή αφορά το μεγαλύτερο αριθμό τραπεζικών δανείων καθώς είναι σχεδόν πάγια η τακτική των τραπεζών να συμφωνούν με τον δανειολήπτη συμβατικό επιτόκιο που υπερβαίνει το όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων. Ως εκ τούτου η τελική οφειλή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την νόμιμη, γεγονός το οποίο δίνει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά της διαταγής πληρωμής που του επέδωσε η τράπεζα και να την ακυρώσει. 

02 Μαρτίου 2015

Άλλη μία απόφαση σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας η οποία αποδέχεται ότι είναι παράνομος ο ανατοκισμός των τόκων της εισφοράς του ν.128/75 στα τραπεζικά δάνεια και θεωρεί για τον λόγο αυτό μη εκκαθαρισμένη την απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής και ως εκ τούτου θεωρεί αυτή άκυρη.  Η περίπτωση αυτή αφορά το σύνολο των τραπεζικών δανείων καθώς είναι πάγια τακτική όλων των τραπεζών να ανατοκίζουν τους τόκους που προκύπτουν από την εισφορά του ν.128/75 μαζί με τους τόκους που προκύπτουν από το δάνειο. Με τον τρόπο όμως αυτό καθίσταται μη εκκαθαρισμένη η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, γεγονός που δίδει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά αυτής και να ζητήσει την ακύρωση της.