27 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς επί υποθέσεως που χειρίζεται το γραφείο μας, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής καθώς κρίθηκε νόμιμος και βάσιμος ο ισχυρισμός μας ότι οι τόκοι επί της εισφοράς του ν.128/75 παρανόμως ανατοκίζονταν από την τράπεζα και συνεπώς είναι άκυρη η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε εις βάρος του εντολέα μας. Η περίπτωση αυτή αφορά το σύνολο των τραπεζικών δανείων καθώς είναι πάγια τακτική όλων των τραπεζών να ανατοκίζουν τους τόκους που προκύπτουν από την εισφορά του ν.128/75 μαζί με τους τόκους που προκύπτουν από το δάνειο. Με τον τρόπο όμως αυτό καθίσταται μη εκκαθαρισμένη η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, γεγονός που δίδει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά αυτής και να ζητήσει την ακύρωση της.