Παράνομος ο υπολογισμός τόκων καθ' υπέρβαση των εξωτραπεζικών επιτοκίων
Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 17:27

Απόφαση επί υπόθεσης που χειρίζεται το γραφείο μας με την οποία αναγνωρίζεται ως άκυρη διαταγή πληρωμής που εξέδωσε τράπεζα από σύμβαση δανείου λόγω υπολογισμού τόκων με επιτόκιο που υπερβαίνει τα όρια των εξωτραπεζικών. Η περίπτωση αυτή αφορά το μεγαλύτερο αριθμό τραπεζικών δανείων καθώς είναι σχεδόν πάγια η τακτική των τραπεζών να συμφωνούν με τον δανειολήπτη συμβατικό επιτόκιο που υπερβαίνει το όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων. Ως εκ τούτου η τελική οφειλή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την νόμιμη, γεγονός το οποίο δίνει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά της διαταγής πληρωμής που του επέδωσε η τράπεζα και να την ακυρώσει.