16 Ιανουαρίου 2012

Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος επαγγελματικής – εμπορικής μίσθωσης κατά ποσοστό 30% λόγω μεταβολής των συνθηκών και της αξίας του μισθίου.